Seznam vnitřních směrnic 2010

 1. Systém zpracování účetnictví, účetní metody
 2. Oběh účetních dokladů
 3. Účtový rozvrh
 4. Podpisové záznamy

  4.1. Statutární orgány

  4.2. Dispozice s bankovními účty

  4.3. Odpovědnost za účetní případy

  4.4. Odpovědnost za zaúčtování

  4.5. Odpovědnost za vydání vnitřních směrnic

  4.6. Odpovědnost za náležitosti účetních a daňových dokladů

 5. Zásoby

  5.1. Nakupované

  5.2. Vytvořené vlastní činností

 6. Majetek

  6.1. Hmotný a nehmotný

  6.2. Finanční

  6.3. Úpravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace

  6.4. Odpisový plán

 7. Pokladna, pokladní operace
 8. Používání firemních platebních karet
 9. Oceňování majetku a závazků
 10. Používání cizích měn a stanovení kursů, kursové rozdíly
 11. Stanovení účetních zásad

  11.1. Časové rozlišení a dohadné položky

  11.2. Tvorba a použití opravných položek

  11.3. Tvorba a použití rezerv

 12. Daňové doklady, základ a výpočet daně, oprava základu daně, daňový dobropis a vrubopis
 13. Cestovní náhrady a pracovní cesty
 14. Používání firemních motorových vozidel
 15. Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek
 16. Inventarizace majetku a závazků
 17. Provedení účetní uzávěrky a sestavení účetní závěrky
 18. Úschova účetních záznamů, archivace dokladů
 19. Výzkum a vývoj
 20. Poskytování příspěvku na rekreaci
 21. Podrozvahová evidence
 22. Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 23. Využívání datových schránek